Udělení pamětní medaile prof. Ing. Janu Kášovi, DrSc. z pražské VŠCHT

Dne 27.5.2014 předal děkan Přírodovědecké fakulty UP prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. pamětní medaili Univerzity Palackého s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého , prof. Ing. Janu Kášovi, DrSc. u příležitosti jeho význačného životního jubilea. Ocenění mu bylo uděleno za jeho významný podíl na založení, organizaci výuky a vědecké práce Katedry biochemie na PřF UP.

Spolupráce profesora Káše s Katedrou biochemie začala v devadesátých letech ještě před jejím vznikem, kdy vedl projekty Tempus a zahrnul do nich olomoucké vědce. Těm se tak naskytla v té době vzácná příležitost vycestovat na zahraniční pracovní stáže a získat kontakty na prestižních biochemických pracovištích v Evropě. Kontakty z projektu Tempus nejen podstatně ovlivnily úspěšné vědecké směřování a rozvoj katedry, ale díky fondům z projektu se podařilo katedru přístrojově vybavit. Jan Káš se rovněž podílel na kvalifikačním růstu pracovníků Katedry biochemie a účastnil se profesorských a habilitačních řízení a obhajob doktorských disertací.

Jako předseda Biotechnologické společnosti ČR měl profesor Káš velký podíl na zřízení regionální kanceláře Evropské biotechnologické federace v Olomouci při Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

DSCN3416

DSCN3418

DSCN3420

DSCN3421

Profesor Káš spojil svou kariéru vysokoškolského učitele s VŠCHT, kde v letech 1994 – 2000 vedl Katedru biochemie a působí zde dodnes. V oblasti vědecko-výzkumné se věnuje zejména enzymologii, imunochemii a biosensorům. Publikoval více než 200 původních sdělení, převážně v zahraničních časopisech, více jak 70 přehledných článků a je spoluautorem 12 patentů i řady učebních textů. V posledních letech koordinoval dva projekty USA (USIA a CZ/US program), 2 granty EU (Copernicus) a řadu projektů GAČR, FRVŠ i mezinárodní projekt UNEP/GEF „National Biosafety Framework for the Czech Republic“ (Opatření k biologické bezpečnosti v České republice).

V současné době se profesor Káš intenzivně věnuje organizaci konference BIOTECH 2014, která se koná od 11. – 14. června 2014 v Praze.