Rostlinný genetik Jaroslav Doležel obdrží Českou hlavu

Národní cenu Česká hlava, jež je nejvýznamnějším tuzemským oceněním za vědu, získá v letošním roce rostlinný genetik Jaroslav Doležel. Rozhodla o tom česká vláda, která vedoucího Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a vědeckého ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) ocení za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi. Vědec cenu převezme 25. listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.

„Velmi si této ceny vážím a považuji ji za ocenění mého dlouhodobého vědeckého úsilí,“ řekl Jaroslav Doležel, který se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její struktury a na změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Zásadně přispěl k uplatnění metody průtokové cytometrie při studiu jaderného genomu a jejímu využití v různých oblastech biologie rostlin a šlechtění zemědělských plodin. Založil nový obor genomiky, tzv. chromozomovou genomiku, která usnadňuje čtení dědičné informace rostlin, její mapování a izolaci důležitých genů. Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi se podílí na úspěšném programu analýzy dědičné informace banánovníku a jeho šlechtění. V současnosti se zaměřuje na studium uspořádání dědičné informace v trojrozměrném prostoru buněčného jádra a vlivu tohoto uspořádání na její funkci.

Laureát v Olomouci vybudoval úspěšný vědecký tým, který se ve svém oboru dlouhodobě udržuje mezi světovou špičkou. Jeho výsledky mají dlouhodobý mezinárodní ohlas a i díky tomu patří k nejcitovanějším českým vědcům. Práce profesora Doležela byly dosud citovány více než 12 000krát a jeho H – index má hodnotu 52. Za svou vědeckou činnost získal v roce 1999 cenu Učené společnosti ČR a v roce 2004 byl zvolen jejím řádným členem. V roce 2012 obdržel od Akademie věd ČR cenu Praemium Academiae, o rok později mu Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice udělilo cenu Leadership Award a v roce 2014 obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rostlinný genetik se vždy se snažil o praktické uplatnění získaných výsledků. Koncipoval jeden z nejúspěšnějších programů v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR, Potraviny pro budoucnost, jehož je koordinátorem. Program se věnuje popularizaci vědeckých výsledků a vědecké činnosti vůbec a pomáhá urychlovat přenos výsledků do praxe. Profesor Doležel se zasadil i o zřízení Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum na svém pracovišti v Olomouci, jejímž posláním je přímá spolupráce se šlechtiteli a pěstiteli zemědělských plodin.

Profesor Doležel absolvoval v roce 1978 Vysokou školu zemědělskou v Brně a vědeckou aspiranturu na Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Olomouci. V roce 1997 byl jmenován vedoucím olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také na Karlově univerzitě v Praze. Je úspěšným vedoucím doktorských studentských prací českých i zahraničních studentů a působí jako lektor na odborných kurzech pořádaných zahraničními univerzitami.

Cena Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací od roku 2002. S Olomoucí je spjat i další laureát ocenění, a to fyzikální chemik Pavel Hobza, jenž kromě Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR působí i v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů.