Akademický senát univerzity dal zelenou integraci vědeckých center

Akademický senát Univerzity Palackého schválil ve středu 13. února záměr integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu, který má propojit stávající tři vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty a jehož partnerem by se stal Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR a Fakultní nemocnice Olomouc. Pro se vyjádřilo 20 přítomných senátorů, dva se hlasování zdrželi. Následovat budou úpravy vnitřních předpisů a norem nutných pro samotné zřízení ústavu.

Podle rektora Jaroslava Millera, který hlasování senátorů označil za předčasný vrchol roku 2019, je záměr zřídit vysokoškolský ústav součástí vnitřní strukturální reformy, kterou univerzita musí projít. Za její hlavní pilíře označil internacionalizaci, výuku a ideu univerzity jako vědecké instituce. Vysokoškolský ústav považuje za důležitý krok, jak zvýšit šanci univerzity uspět ve velkých mezinárodních vědeckých soutěžích a posílit její konkurenceschopnost.

„Všichni musíme změnit svoji mentalitu, více podporovat kvalitu a obracet se do zahraničí. Svět kolem nás pádí a nepomůže nám tvářit se, že se nás to netýká. Volíme mezi stagnací a otevřením dveří dalšímu rozvoji, mezi spoluprací a izolací, mezi silnou vizí a myšlenkou pro dnešní den,“ řekl před hlasováním rektor. Jím předložený záměr byl výsledkem několikaměsíčního jednání expertní komise se zástupci vedení univerzity, obou dotčených fakult i řediteli Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Ústavu molekulární a translační medicíny.

Zájem úzce se propojit s novým ústavem opakovaně vyjádřili i ředitelé ÚOCHB AV ČR a olomoucké fakultní nemocnice. „Přicházíme s nabídkou integrovaného partnerství. Olomouc jsme si vybrali proto, že je zde nezvykle velká koncentrace výborných vědců. Nový ústav by postihl širokou škálu oborů, které jsou v centru našeho zájmu,“ řekl ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský. Podle ředitele fakultní nemocnice Romana Havlíka mají univerzita i fakultní nemocnice velký potenciál. Současně ale upozornil na skutečnost, že se jedná o velmi konzervativní prostředí, které příliš nepřeje změnám. „Cítím příležitost, že vznik nového ústavu vnese do vědy na obou institucích větší systematičnost,“ podotkl Havlík.

Vznik vysokoškolského ústavu podporuje rovněž děkan lékařské fakulty Milan Kolář. „Vznik ústavu považuji za vhodný způsob vakcinace, tedy prevence budoucích možných problémů, které by na univerzitě mohly nastat.  Navíc vidím synergický efekt, který tento krok může přinést,“ sdělil Kolář.

V debatě vystoupil i děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, který chce o některých, podle něj sporných částech návrhu diskutovat. „Pokud to bude projednané a ohledně ústavu bude panovat většinová shoda, já osobně to blokovat nebudu,“ uvedl. Během jednání zazněla i ze strany senátorů opakovaná výzva směrem ke všem aktérům jednání, aby se snažili dosáhnout co největšího konsensu.

Podle Jiřího Langera, předsedy AS UP, senátoři považují myšlenku vzniku vysokoškolského ústavu za velmi nosnou, proto ji také AS UP s velkou převahou přijal. „Chtěl bych ale upřesnit, že jsme v tuto chvíli podpořili ideový záměr integrace vědecko-výzkumných kapacit a procesů na UP. Senátoři vnímají myšlenku nového vysokoškolského ústavu pozitivně. Předkladatel má návrh dopracovat do podoby věcného záměru tak, aby byl v souladu s Řádem normotvorby UP. Právě o to senátoři rektora nyní požádali,“ řekl.

Usnesení AS UP: AS UP schvaluje záměr integrace vědecko-výzkumných kapacit a procesů na UP zřízením VŠÚ při Univerzitě Palackého v Olomouci a žádá rektora, aby AS UP předložil věcný záměr zřízení VŠÚ v souladu s ŘNMT UP.

AS UP konstatuje, že konečné rozhodnutí o zřízení VŠÚ podléhá schválení v AS UP ve formě přijetí příslušných vnitřních předpisů. AS UP dále vyzývá rektora, aby takové vnitřní předpisy projednaly také akademické senáty LF UP a PřF UP.