Ing. Karel Dušek, CSc. (nar. 1953)

Vzdělání:

 • 1973 – 1978 – ukončení studia na Vysoké škole zemědělské Brno, Fakulta agronomická, zahradnické obory Lednice na Moravě a zisk titulu Ing.
 • 1981 – 1983 – ukončení postgraduálního studia na Vysoké škole zemědělské v Praze, Fakulta agronomická, obor genetika a šlechtění, specializace zahradní plodiny
 • 1987 – 1992 – ukončení externího kandidátského studia a zisk titulu CSc. na Московская Селъскохозяйственная Академия имени К. А. Тимирязева, Москва, (Zemědělská akademie Timirjazeva v Moskvě)

Zaměstnání:

 • 1978 – 1994 – vedoucí oddělení aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský Olomouc
 • 1983 – 1994 – vedoucí pracoviště a kurátor kolekce genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, Oddělení genové banky, pracoviště Olomouc
 • 1994 – dosud – vedoucí oddělení a kurátor kolekce genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení zelenin a speciálních plodin Olomouc
 • 2010 – dosud – vedoucí výzkumné jednotky Centrum aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i., Centrum Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Vědecké zaměření:

 • výzkum a šlechtění zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR)
 • průzkum, shromažďování a udržování genetických zdrojů a jejich využití ve šlechtění (zvláště kmín, levandule, dobromysl)
 • introdukce planých LAKR do kultury a vývoj agrotechnologií
 • příprava pěstitelských projektů pro specializované farmy
 • metody posklizňové úpravy LAKR
 • ekologické postupy výroby silic; vývoj a realizace mobilních a stabilních izolačních klecí a podtlakové polní sušárny
 • vývoj a realizace opylovacích včelích paketů pro potřeby opylování zelenin a LAKR v izolačních klecích
 • autor a spoluautor více než 40 původních odborných prací
 • pravidelná účast na mezinárodních vědeckých konferencích prezentováno více než 15 ústních a 15 posterových příspěvků

Členství:

 • člen 9 vědeckých a odborných společností, odborných komisí a rad

Granty a projekty:

 • řešitel a spoluřešitel národních a mezinárodních výzkumných projektů
 • spoluautor původní československé odrůdy levandule ´Beata´ – dle Osvědčení o povolení odrůdy č. 509/95 – 3 000 je odrůda zaregistrována ve Státní odrůdové knize pod evidenčním číslem 3053