Řešené granty

(Archiv dokončených grantů)

Projekty z evropských strukturálních fondů

MŠMT ČR, OP VVV, výzva Excelentní výzkum, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827, Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje (2018-2022), Ivo Frébort

MŠMT ČR, OP VVV, výzva Předaplikační výzkum pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323, Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií (2018-2022), Lucie Plíhalová

Mezinárodní granty

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB17DE009, Studium enzymů podílejících se na metabolismu purinů, pyrimidinů a cytokininů v rostlinách (2017–2018), David Kopečný

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB17FR048, Srovnávací studie zákládání nodálních kořenů u rýže a ječmene na molekulární a buněčné úrovni (2017–2018), Véronique Helene Bergougnoux-Fojtik

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB16PL051, Spolupráce rostlinných hormonů při kontrole programované buněčné smrti prostřednictvím regulace metabolismu cytokininů (2016–2017), Karel Doležal

Marie Curie Actions (Innovative Training Network), SE2B – Solar Energy to Biomass – optimization of light energy conversion in plants and microalgae (2016–2018), spoluřešitel Roman Kouřil

MŠMT ČR, LG15017, Spolupráce s Bioversity International při analýze a uchovávání globální genetické diverzity banánovníku (BIOVERSITY) (2015-2017), Jaroslav Doležel

MŠMT ČR, LG15028, Zastoupení České republiky v řídícím výboru Evropské biotechnologické federace (2015-2017), Ivo Frébort

MŠMT ČR, LD14105, Vývoj panelu markerů pro genotypování a molekulární charakterizaci izolátů B. graminis f. sp. Hordei (2014-2017), Miroslav Valárik

Národní granty

GAČR, 19-00598S, Studium vývojových rolí superoxid dismutázy FeSOD1 s využitím mezioborových metod, (2019-2021), Tomáš Takáč

GAČR, 19-18675S, Objasnění rolí aktinu, NADP oxidázy a strukturních sterolů ve vrcholovém růstu kořenových vlásků pomocí pokročilé mikroskopie a proteomiky (2019-2021), Jozef Šamaj

GA ČR, 18-23972Y,  Je AHK4/CRE1 z Arabidopsis thaliana falešným „decoy“ receptorem? (2018-2020), David Zalabák

GA ČR, 18-07563S, Funkční a strukturní studie rostlinných enzymů zapojených v degradaci cytokininů a detoxifikaci aldehydů (2018-2020), David Kopečný, Miroslav Strnad

GA ČR, 18-12178S, Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku ztepilého (2018-2020), Roman Kouřil

GA ČR, 17-07805S, Editace genomu ječmene systémem CRISPR-Cas – nový nástroj pro moderní šlechtění (2017-2019), Petr Galuszka

GA ČR, 17-23702S, Kontrola organogeneze a meristémové aktivity v modelovém Arabidopsis Thaliana prostřednictvím různých rostlinotranskripčních faktorů (2017-2019), Yoshihisa Ikeda

GA ČR, 17-24500S, Genetické a buněčné biologické studium regulace signalizace YODA (MAP3K4) pomocí HSP90 u huseníčku (2017-2019), Jozef Šamaj

GA ČR, 17-14007S, Modulace CDK a příbuzných molekulárních cílů u agresivních nehodkingských lymfomů (2017-2019), Miroslav Strnad

GA ČR, 17-05341S, Fyzická mapa Ph2 regionu u hexaploidní pšenice (2017-2019),  Jan Bartoš

GA ČR, 17-13853S, Prostorová organizace jádra mezidruhových kříženců rostlin (2017-2019), David Kopecký

GA ČR, 17-14048S,  Časová a prostorová charakterizace replikace příbuzných rostlinných druhů s kontrastní velikostí genomů (2017-2019), Eva Hřibová

GA ČR, 17-17564S, Dynamika a evoluce multigenních lokusů pro ribozomální RNA u Triticeae (2017-2019), Hana Šimková

GA ČR, 17-21581Y, Homeostáze auxinu na subcelulární úrovni (2017-2019), Aleš Pěnčík

GA ČR, 17-06548S, Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav (2017-2019), spoluřešitel Jan Šafář

GA ČR, GA15-15264S, Cílený transport purinových inhibitorů cyklin-dependentních kinas do nádorových buněk (2015-2017), Vladimír Kryštof, spoluřešitel Tomáš Gucký

GA ČR, GA15-22276S, Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu (2015-2017), spoluřešitel Ludmila Ohnoutková

GA ČR, GA16-21053S, Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin (2016–2018), spoluřešitel Miroslav Hýbl

NAZV, QJ1630301, Tvorba nových systémů biologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (2016–2018), spoluřešitel Helena Stavělíková

GA ČR, GA16-04184S, Studium intracelulární distribuce cytokininů a mechanismu jejich transportu do vakuol (2016–2018), řešitel Karel Doležal, spoluřešitel Ondřej Plíhal

GA ČR, GA16-10602S, Vliv fytohormonů produkovaných houbami řádu Hypocreales na proces patogeneze (2016–2018), Petr Galuszka

GA ČR, GA16-22044S, Funkční regulace fosfolipasy D alfa 1 prostřednictvím MPK3- závislé fosforylace (2016–2018), Jozef Šamaj

GA ČR, GA16-24313S, Charakterizace organizace mikrotubulů během buněčného dělení, růstu a morfogeneze rostlin pomocí superresoluční mikroskopie (2016–2018), Georgios Komis

GA ČR, GJ16-07366Y, Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách (2016–2018), Andrej Pavlovič

GA ČR, GA16-16992S, Chromosomová genomika Agropyron cristatum, planého příbuzného pšenice seté (2016–2018), Jan Vrána

GA ČR, GJ16-07155Y, Charakterizace regionů meiotické rekombinace v pšenici seté (2016–2018), Michaël Abrouk

GA ČR, GA16-08698S, Původ a evoluce pohlavních chromozomů u dvoudomé rostliny Rumex acetosa (2016–2018), spoluřešitel Jan Šafář

GA ČR, GA15-22322S, Molekulární modulace metabolismu cytokininů v modelových rostlinách Physcomitrelly a kukuřice se zaměřením na funkci nukleosidas (2015-2017), řešitel Miroslav Strnad, spoluřešitel David Kopečný

GA ČR, GA15-16888S, Aromatické a isoprenoidní cytokininy v topolu: biosyntéza a percepce (2015-2017), Petr Tarkowski

GA ČR, GA15-19266S, Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách (2015-2017), Lukáš Spíchal

GA ČR, GJ15-17282Y, Chemicko-genetická analýza role cyklin-dependetních kinas v nádorových buněčných liniích (2015-2017), Radek Jorda

GA ČR, GJ15-08202Y, Syntéza nových brassinosteroidů a studium jejich interakce s rostlinnými a živočišnými receptory (2015-2017), Miroslav Kvasnica

NAZV, QJ1510098, Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (2015-2018), spoluřešitel Hana  Pospíšilová

TA ČR, TA04010627, Vývoj biodegradabilních funkčních folií a obalů s obsahem živin a účinných látek pro užití v rostlinné produkci (2015-2017), Lukáš Spíchal

TA ČR, TA04010331, Charakterizace a selekce C. sativa pro potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod (2014-2017) spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

TA ČR, TA04020547, Progresivní biotechnologie na bázi nových syntetických derivátů cytokininů k získání dihaploidních linií kmínu, lnu a hrachu (2014-2017), spoluřešitel Karel Doležal

TA ČR, TH01030748, Podpora čmeláků v krajině (2015 – 2018), spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

NAZV, QJ1510160, Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků (2015 – 2018), spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

NAZV, QJ1510047, Využití synergických účinků konopí, medu a propolis pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné žlázy (2015 – 2018), Karel Dušek, Elena Dušková

GA ČR, GA15-19284S, Studium fosforylace KATANINU1 a štěpení mikrotubulů v huseníčku (2015-2017), Jozef Šamaj

NPU I, LO1204, Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná, (2014-2018), Ivo Frébort

AV ČR, Praemium Academiae 2012, (2012-2018), Jaroslav Doležel

GA ČR, GA13-08786S, Chromosomální rameno 3DS pšenice seté: sekvence a funkce v rámci allopolyploidního genomu (2013-2017), Jan Bartoš

MZe – NAZV, QJ1310227, Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (2013–2017), Radoslav Koprna

GA ČR, P501/12/G090, Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (2012 – 2018), spoluřešitel Jaroslav Doležel

GA ČR, P501/12/P160, Inaktivace cytokininů v Arabidopsis thaliana – různé role isoforem cytokinin glykosyltransferas? (2012 – 2017), Mária Šmehilová

Dokončené granty (archiv)