Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin

Vedoucí výzkumného programu: Ing. Karel Dušek, CSc. a řešitelské pracoviště

 Genetické zdroje rostlin jsou nenahraditelným přírodním zdrojem a genetická diverzita je základem pro další zdokonalování požadovaných vlastností plodin, rozšíření genetické báze odrůd, zajištění vyšší bezpečnosti a kvality potravin a také hraje důležitou roli při péči o krajinu a životní prostředí. V rámci činnosti Centra uchovává Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin VÚRV, v. v. i. v Olomouci rozsáhlé kolekce genetických zdrojů zelenin (9245 položek), léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR, 828 položek) tradičně pěstovaných ve středoevropském regionu a také sbírku hub (především smržovité). Kolekce představují významný potenciální zdroj nových znaků a vlastností pro šlechtění (např. fenologické charakteristiky, geny rezistence, obsah nutričně významných látek a sekundárních metabolitů). V rámci této klíčové aktivity budou shromaždována pasportní a popisná data k jednotlivým položkám zelenin a LAKR. Položky vybraných druhů budou studovány z hlediska morfologických, fenologických a výnosových charakteristik, odolnosti vůči škůdcům a chorobám, nutričních a obsahových látek a za pomoci molekulárních metod bude charakterizována diverzita kolekcí a budou hledány genetické markery hospodářsky významných znaků pro potřeby výzkumu a šlechtění. U vybraných plodin budou optimalizovány pěstební technologie. Pro analýzu přírodních rostlinných produktů budou vyvíjeny nové bioanalytické metody s využitím kapalinové a plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Tento multidisciplinární přístup přinese zefektivnění práce s genetickými zdroji, usnadní výběr vhodných odrůd a genotypů pro další šlechtění, pěstování či využití komerčními subjekty, umožní rozšíření mezinárodní spolupráce a povede ke zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství.